Deskundige begeleiding

We hebben met drie teams meegedaan aan de Teamscan MBO.

Na een goede voorbespreking is de scan in de teams afgenomen. Dit is verzorgd door de Onderwijsspiegel. De resultaten zijn vervolgens eerst in het managementteam besproken en daarna in de teams zelf. Het was erg prettig dat die bespreking door de coaches van de Onderwijsspiegel is uitgevoerd. Dat werd door de teams als minder bedreigend en meer objectief ervaren.

De scan is een mooi aanknopingspunt voor het goede gesprek. Vooral voor de onderwerpen waar een grote spreiding in antwoorden was, dus de meningen verschillen. We hebben veel input gekregen voor de verbeterplannen van de teams.

Jan Van Grunsven, Onderwijsdirecteur MBO Utrecht

Door goed te kijken, ontdek je waar het echt om gaat

De training Beeldcoaching / Marte Meo heeft zeker aan mijn verwachtingen voldaan. Door goed naar beelden te kijken ontdek je ook waar het nu echt om gaat: is het nu klassenmanagement of toch meer de interactie?

Ik vond het fijn dat we veel handreikingen kregen rondom bepaalde onderwerpen waardoor je heel concreet aan de slag kan gaan bij het kijken naar beeldmateriaal. Ook heb ik veel opgestoken van de gespreksvoering: het opbouwen van gesprekken, stellen van goede vragen etc. Daar ben je als begeleider altijd al mee bezig, maar mijn repertoire is nu weer uitgebreid.

Door de training Beeldcoaching heb ik geleerd samen met leerkrachten waar ik in de klas kom te kijken naar beeldmateriaal. Vorig jaar heb ik – met succes – een leerkracht begeleid die vooral op de leerinhoud en het halen van doelen gericht was. Door het kijken naar de beelden werd ze zich daarvan bewust en is ze zich veel meer gaan richten op de relatie met leerlingen en ook het samen genieten! Het gesprek met deze leraar naar aanleiding van de beelden ging dan ook vooral over ‘wie ben ik als leraar?’ en ‘wat voor leraar wil ik zijn?’ De beelden waren dus echt van meerwaarde bij deze begeleiding.

Mijn enige kritiekpunt op de training Beeldcoaching is dat hij te kort was. Ik zou nog graag doorgaan met intervisie met beeld!

Gea Pasker, AB'er / Onderwijsondersteuner Passend Onderwijs

Echt op maat!

Binnen ROC West Brabant hebben we een teamscan ontwikkeld die de teamontwikkelingsgraad inzichtelijk maakt. Toen we besloten om deze scan voor onze 85 onderwijsteams in te gaan zetten, hebben we hulp van de ROC-Spiegel ingeschakeld. Onze vraag was of maatwerk binnen de ROC-Spiegel mogelijk was zodat we deze voor de Teamscan zouden kunnen gebruiken. En dit bleek mogelijk!

Het team van de ROC-Spiegel heeft zowel geholpen bij het plaatsen van de enquêtevragen in de ROC-Spiegel als bij het generen van tabellen en grafieken voor de rapportages. Het overleg met de medewerkers van de ROC-Spiegel verliep heel prettig. Men heeft daar een pro-actieve houding, ze denken mee en willen begrijpen wat je precies voor ogen hebt. Zo leveren ze echt maatwerk. En als er eens een keer wat was dan waren ze goed bereikbaar en bereidwillig om de nodige aanpassingen te doen.

Het heeft ons veel opgeleverd. Het maatwerk heeft ons echt geholpen om de rapportages sneller op te leveren. Zo hadden wij de tijd om ons te richten op de inhoud en de analyses.

Heel waardevol. In feite bespaar je veel geld. Als je zou berekenen hoeveel tijd we anders kwijt zouden zijn geweest! Het is een goede investering. Vooral ook omdat we de intentie hebben om deze teamscan periodiek te gaan inzetten en zo op langere termijn profijt hebben van het maatwerk van de ROC-Spiegel.

Diana van den Bersselaar, ROC West-Brabant

Training beeldcoaching: meer geleerd dan ik verwachtte!

Ik ben erg tevreden over de training Beeldcoaching. Het was een dynamische training waarin ik vooral veel geleerd heb van het kijken naar elkaars beelden gecombineerd met theorie.

Marijke geeft veel feedback op een relaxte manier: ik had niet het gevoel dat ik kon falen. Ze schept vertrouwen in jezelf.

Ik heb van de training beeldcoaching meer geleerd dan ik hoopte te leren. Vooral het steeds blijven kijken naar het positieve heeft ervoor gezorgd dat ik diepere gesprekken met (aanstaande) leraren voer door de veilige sfeer die gecreëerd wordt.

Als schoolopleider gebruik ik de beeldcoaching op verschillende manieren. Ik maak opnames van stagiaires om hen te begeleiden bij hun ontwikkeling. Daarnaast heb ik opnames gemaakt van de gesprekken tussen stagiaires en hun mentoren. Door het met de mentor bekijken van de opnames werden de mentoren zich weer bewust wat het effect van hun vragen en hun houding op de studenten is. Ten slotte begeleid ik nu ook collega’s met een hulpvraag met beeldcoaching.

Ik kan er dus echt veel mee!

Geranne Willemsen, Schoolopleider SO

Heel veel mogelijkheden

We maken pas sinds dit schooljaar gebruik van de Spiegel. We hebben zelf al een aantal enquêtes opgesteld en afgenomen. De tool is overzichtelijk en het is fijn dat je er zo gemakkelijk zelf mee aan de slag kunt.

Daarnaast leverde De Onderwijsspiegel ook maatwerk rondom de docentevaluaties. Daar zijn we erg tevreden over. We wilden namelijk graag dat uit iedere klas enkele leerlingen de docentevaluatie voor een bepaalde docent invulden. Het voordeel is dat de docent input vanuit verschillende klassen krijgt en de leerlingen niet van iedere docent een enquête in hoeven te vullen. Bij het organiseren van het maatwerk is door De Onderwijsspiegel steeds afgestemd op onze wensen. Ook de uitvoering verliep soepel. De rapporten waren overzichtelijk. Leuk om te merken dat ook de docenten tevreden waren met het resultaat.

Al met al een aan te bevelen programma: het is overzichtelijk, biedt veel mogelijkheden en de resultaten zijn gemakkelijk af te lezen.

Jan van Brabant CollegeMiriam Verhees, medewerker kwaliteitszorg en docente geschiedenis, Jan van Brabant College Helmond

Real time studentfeedback op digibord

Vorig jaar hebben mijn studenten online de docentenevaluatie ingevuld en heb ik direct de uitslag van de enquête aan de studenten laten zien op het digibord: ‘real time feedback op het digibord’.

Ik vind dit een erg zinvolle werkwijze. Op deze manier krijg je namelijk gemakkelijk het gesprek met studenten op gang over het onderwijs dat ze van jou, als docent ontvangen. Vooral de items waar studenten onderling van standpunt verschillenden, leverden gespreksstof op. Ik kan me wel voorstellen dat docenten die een minder goede relatie hebben met de groep deze werkwijze niet zo goed durven toe te passen. Maar je kunt er ook voor kiezen om een selectie van de antwoorden van de studenten op het digibord te tonen. Ook kun je besluiten om op een ander moment de resultaten te bespreken.

De uitvoering van de docentevaluatie en ‘real time feedback’ verliep heel eenvoudig. De studenten vulden de enquête online in. Het waren 15 á 20 vragen, dus dat ging snel. En meteen daarna konden we de antwoorden samen bespreken. Ik vind het ook een voordeel dat op deze manier studenten niet door elkaar beïnvloed worden en kunnen overleggen zoals bij een mondelinge evaluatie.

Ik vind het erg belangrijk om feedback van studenten te krijgen. Hoe meer we met studenten in gesprek gaan over het onderwijs hoe beter het onderwijs wordt.

Henk Buikema, Docent Aventus Apeldoorn

Helemaal ontzorgd

Wij hebben begin 2017 een onderzoek gedaan naar de beweegactiviteiten van de leerlingen uit onze onderbouw. Het was een maatwerktraject van de VO-Spiegel: vanaf de start van het onderzoek hebben we heel prettig samengewerkt. We hadden veel inbreng. Zo gaven we aan hoe de rapportage er precies uit moest komen te zien, ook hadden we inbreng in de vragen en filters. De samenwerking verliep heel gemakkelijk.

Er werd ons veel werk uit handen genomen. Dat was echt fijn. Zeker ook voor de verwerking van de gegevens. Ik hoefde alleen maar te zorgen dat de leerlingen in computerlokalen de vragenlijst konden invullen. De leerlingen hadden de enquête in vijf minuten ingevuld. Zonder enig probleem. Het ‘ontzorgen’ is dus zeker gelukt. Ik zou zeker de VO-spiegel aanbevelen als een school iets in kaart wil brengen.’

In één oogopslag een helder overzicht van de beweeg- en sportactiviteiten van de leerlingen op onze school!

Jeroen Brink, Docent Lichamelijke Opvoeding Damstede Lyceum Amsterdam

Super!

We werken uitstekend samen met de Onderwijsspiegel. De helpdesk neemt ons veel werk uit handen. Ze zijn gemakkelijk bereikbaar en bereid om mee te denken en zaken te regelen. Kortom: we zijn super tevreden over de Onderwijsspiegel.

Er vallen twintig scholen onder ons schoolbestuur. Jaarlijks vullen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst in. We vragen de leerlingen naar hun mening over het onderwijs. Hiervoor gebruiken we de tool van de Onderwijsspiegel. Daarnaast gebruiken we de tool voor een tevredenheidsonderzoek bij alle teamleden en ouders.

Dit onderzoek voeren we iedere twee jaar uit. Met dank aan de Onderwijsspiegel!

Jan de Boer, Bestuurder algemeen directeur VCO Midden- en Oost-Groningen

Echt maatwerk

We willen graag van onze leerlingen weten hoe zij onze docenten zien. Daarom evalueren leerlingen twee keer per jaar hun docenten met behulp van de docentevaluatie. Het team van de Onderwijsspiegel heeft ons maatwerk geleverd: samen hebben we bestaande vragenlijsten aangescherpt en geautomatiseerd.

Docenten zijn enthousiast omdat ze met de resultaten van de evaluatie hun manier van lesgeven kunnen verbeteren.
Leerlingen zijn er blij mee omdat ze gehoord worden en merken dat er iets gedaan wordt met hun oordeel.
Ook onze locatiedirecteuren, College van Bestuur en teamleiders gebruiken de docentevaluaties om te kijken wat er anders kan.

Zo maken we ons onderwijs steeds een stapje beter.

HMC Hout- en MeubileringscollegeJan Jaap van der Mark, hoofd onderwijskwaliteit, Hout- en Meubileringscollege (HMC), Rotterdam

Hoge respons op BPV-enquêtes

Als stagedocent heb ik op de werkplekken met de I-pad heel gemakkelijk de BPV-enquêtes af kunnen nemen bij de werkbegeleiders van onze studenten. Tijdens de stagebezoeken heb ik de enquête op de I-pad klaargezet en de werkbegeleiders vulden hem – geheel anoniem – in vijf minuten in. Handig dat dit ook offline kon. De werkbegeleiders vonden het prettig dat hun mening gevraagd werd en voor mij was het een fluitje van een cent.

Alle collega’s van de opleiding Verpleegkunde hebben op deze manier de enquête laten invullen. De BPV-enquête werd vroeger schriftelijk afgenomen. De respons was toen beduidend lager. Binnenkort ontvangen we de resultaten van het hele onderzoek.

ROC van TwenteBen Bruggink, Docent Verpleegkunde en stagedocent- ROC van Twente

Gebruiksvriendelijk

De HBO-Spiegel wordt binnen de masteropleidingen van HMP zeer intensief gebruikt. Wekelijks worden meerdere evaluaties uitgezet. De vragenlijsten hebben betrekking op de inhoud van de onderwijseenheden, modules, de kwaliteit van de docenten, het lesmateriaal en de faciliteiten (gebouw, parkeermogelijkheden, ICT, secretariaatsondersteuning). Ook worden er enquêtes voor alumni en studiereizen uitgezet. Een nieuwe tendens is dat we studenten steeds meer betrekken bij het opstellen van de vragenlijsten. Het gaat namelijk om de kwaliteit van hun onderwijs!

De enquêtes leveren veel informatie op die gebruikt wordt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Zijn we op de goede weg? Hoe kunnen we de opleidingen nog beter afstemmen op de wensen van de studenten? We denken op dit moment na over de wijze hoe we de informatie uit de enquêtes goed kunnen terugkoppelen naar de studenten om hen nog meer te betrekken bij het onderwijs en hen te laten zien dat hun mening wordt gehoord.

Ik vind de tool de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het programma werkt prettig en het is gebruiksvriendelijk. Ik ben tevreden over de lay-out van de rapporten en de analyses; ze hebben dezelfde stijl en zien er netjes uit. Het is bovendien prettig dat je kunt kiezen tussen het maken van totaalrapporten met alle informatie, uitgebreide analyses of deelrapporten, bijvoorbeeld per docent. En bij vragen kan ik altijd een beroep doen op de dames van de helpdesk.

De Spiegel is een gebruiksvriendelijke tool om de kwaliteitszorg binnen een organisatie te meten.

Hogeschool van Arnhem en NijmegenSybille van Haarlem, Secretariaatsmedewerker en verzorgt de evaluaties voor de masteropleidingen van de HAN, binnen het instituut HAN Masterprogramma’s (HMP)

Aanrader!

We hebben in ons team – als pilot – de Teamscan HBO afgenomen. We hebben heel prettig samengewerkt met de Onderwijsspiegel. De helpdesk is snel, adequaat en zorgvuldig.

Heel goed dat de Teamscan HBO drie gebieden bestrijkt (gedrag, context, resultaat). Mensen kunnen er hun ei in kwijt. Je meet ook echt wat. De teamscan heeft een aantal inzichten opgeleverd waar we weer mee verder kunnen. Het is bovendien prettig dat ze zwart op wit staan. We hebben de Onderwijsspiegel nog wel een aantal suggesties kunnen geven om de scan door te ontwikkelen.

Ruth de Baat, Adviseur opleiding Ergotherapie Hogeschool van Amsterdam

Uitermate geschikt voor ons doel

We waren – binnen het Alfa-college – op zoek naar een manier om de kwaliteit van onze BPV te bepalen. Daartoe hebben we college-breed een enquête uitgerold. Belangrijk was dat de vragen ook een aantal antwoorden gaven op het BPV-verbeterplan. Daarnaast vinden we het belangrijk om opmerkingen van de bedrijven te krijgen om zodoende ons weer verder te kunnen verbeteren. De topics van de vragenlijst hadden betrekking op de matching, programmering en de begeleiding. De tevredenheid wordt ook in een cijfer uitgedrukt.

De BPV-docenten die de studenten op hun werkplek bezoeken, nemen nu de digitale vragenlijst mee naar de bedrijven. Daar kunnen ze hem in de laatste minuten van het BPV-gesprek afnemen. Het voordeel van de Onderwijsspiegel is dat de vragenlijst gedigitaliseerd is en ook offline gebruikt kan worden. Dat laatste vinden we belangrijk omdat op de BPV-plaats niet altijd een internetverbinding is. Met deze manier van werken hebben we meer grip op deelname om de enquêtes daadwerkelijk in te vullen.

Het contact met de helpdesk van de Onderwijsspiegel verliep prima. Aanpassingen werden in no-time geregeld. Daarnaast is het instrument heel gebruiksvriendelijk. Uitermate geschikt voor ons doel!

Alfa-collegeBert Bennink, Beleidsadviseur centrale eenheid Onderwijs en kwaliteitszorg Alfa-college / Groningen

De Spiegel is een vaste waarde binnen ons onderwijs

De Spiegel is ondersteunend aan de kwaliteitszorg van ons onderwijs. Blijvend meten en onderzoeken is belangrijk: we willen onze leerlingen steeds het beste blijven bieden.

We gebruiken de Spiegel intensief. Voor tevredenheidsonderzoek in het kader van Vensters VO bijvoorbeeld. Ook zetten we het instrument in voor 360° feedback: een manier waarop we onze docenten evalueren.

Verder gebruiken we de spiegel voor incidentele onderzoeken, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de positie van het Fries op school. De spiegel is zeer gebruiksvriendelijk. Mailadressen kun je met één druk op de knop inladen, zodat een enquête razendsnel bij ouders of leerlingen is. Ook de archieffunctie is fijn.

CSG ComeniusMeine Luimstra, stafmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg, CSG Comenius, Leeuwarden

Voor alle kwaliteitsonderzoeken

Ik gebruik de ROC-Spiegel voor allerlei kwaliteitsonderzoeken. Bij het opstellen van de vragen houd ik vaak al rekening met de eisen van de Inspectie. Zo helpen de enquêtes ons de kwaliteit van de opleiding hoog te houden. We voeren beleidsaanpassingen uit naar aanleiding van de uitslag van de enquêtes. Het prettige van de enquêtetool is dat de resultaten heel snel zichtbaar zijn. En door de rubricering krijg ik gemakkelijk inzicht in hoeverre we bv in het Inspectiekader scoren. Het opstellen van de vragenlijsten gaat ook heel gemakkelijk en als ik er niet uitkom, neem ik contact op met de Helpdesk. De Helpdesk vind ik erg gebruikersvriendelijk. Ze zijn snel, actiegericht en zoeken mee naar mogelijkheden.

Onlangs hebben we een ouderenquête voor het eerst over de hele linie van de organisatie uitgevoerd. Volgend jaar herhalen we hem en kunnen we de uitslag vergelijken met de uitslag van dit jaar voor onze afdelingen, maar ook over alle afdelingen binnen de organisatie. Daarnaast voeren we onderzoek uit over de beoordeling door leerlingen van BPV-bedrijven. We hebben ook klankbordgroepen waarin bedrijven zitting hebben. Zij beoordelen met behulp van de Spiegel de kwaliteit van de afstudeerproducten van studenten. Studenten Vormgeving maken bijvoorbeeld etalages of verzorgen de belettering op auto’s. Door deze werkwijze sluiten we kwalitatief steeds beter aan bij de wensen van het beroepenveld.

Al met al ben ik erg tevreden over de Spiegel: Een heel gebruiksvriendelijk hulpmiddel om in te zetten voor allerlei kwaliteitsonderzoeken!

SG De Rooi PannenMarie-Cecile Bouwens, SG De Rooi Pannen Tilburg Vormgeving - VMBO